วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ค16101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ ๒ ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.ของจำนวนับไม่เกิน ๓ จำนวน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับห.ร.ม.และค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ ๒-๓ ขั้นตอน หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๓ ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและโจทย์ปัญหาร้อยละ ๒-๓ ขั้นตอน แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป

ในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ
 • 2. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
 • 3. ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
 • 4. โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • 5. ทบทวนเศษเกินและจำนวนคละ
 • 6. การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ
 • 7. การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
 • 8. ทบทวนเศษส่วนอย่างต่ำ
 • 9. การบวก การลบเศษส่วนและ จำนวนคละ
 • 10. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ
 • 11. ทบทวนการคูณ การหารเศษส่วนและจำนวนคละ
 • 12. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ
 • 13. โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ
 • 14. ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วน
 • 15. การหารทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
 • 16. โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม
 • 17. การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยม
 • 18. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยม
 • 19. ความหมาย การเขียน และการอ่านอัตราส่วน
 • 20. อัตราส่วนที่เท่ากัน และการหาอัตราส่วนที่เท่ากัน
 • 21. โจทย์ปัญหาอัตราส่วน
 • 22. มาตราส่วน
 • 23. ร้อยละ
 • 24. แบบรูปของจำนวนนับ

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 เรื่องห.ร.ม.และค.ร.น.
การหารเป็นวิธีหนึ่งในการหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับการหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) โดยวิธีหาร เป็นการนำตัวหารร่วมมาหารจำนวนที่กำหนดให้ได้ลงตัวจนไม่มีจำนวนนับใด ๆ หารจำนวนที่กำหนดให้ได้ลงตัวนอกจาก 1

 • ตัวประกอบและการแยกตัวประกอบ
  05:01
 • ตัวหารร่วมที่มากที่สุด (ห.ร.ม.)
  15:01
 • ผลคูณร่วมที่น้อยที่สุด (ค.ร.น.)
  15:00
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.และค.ร.น.
  05:01
 • การหาห.ร.ม.และค.ร.น.

หน่วยที่ 2 เศษส่วน

หน่วยที่ 3 ทศนิยม

หน่วยที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน

หน่วยที่ 5 แบบรูป

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว