วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ศึกษาการนับและเขียนตัวเลขอารบิก เลขไทย และตัวหนังสือ จำนวน 0 – 50  บอกจำนวนมากกว่า – น้อยกว่า เท่ากัน – ไม่เท่ากัน  เรียงจำนวนจากน้อยไปหามาก  เรียงจำนวนจากมากไปหาน้อย  การบอกชื่อหลักและการแทนค่าของเลข การเขียนจำนวนในรูปแบบการกระจายตัวเลข   การบวก-ลบเลข แนวตั้งและแนวนอนไม่มีตัวทดและขอยืม  และบอกจำนวนเลขคู่-เลขคี่  เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

What Will You Learn?

 • การนับและเขียนตัวเลขอารบิก เลขไทย และตัวหนังสือ จำนวน 0 - 50
 • การบอกจำนวนมากกว่า-น้อยกว่า /เท่ากัน-ไม่เท่ากัน
 • การเรียงจำนวนจากน้อยไปหามาก
 • การเรียงจำนวนจากมากไปหาน้อย
 • การบอกชื่อหลักและการแทนค่าของเลข
 • การเขียนจำนวนในรูปแบบการกระจายตัวเลข
 • การบวก-ลบเลข แนวตั้งแนวนอนไม่มีตัวทดและขอยืม
 • การบอกจำนวนเลขคู่-เลขคี่

Course Content

การนับและเขียนเลขอารบิก เลขไทย และตัวหนังสือ จำนวน 0-50

 • เขียน1-50
 • นับเลข/เขียนเลข 1 – 50 / ๑-๕๐
  00:57

การบอกจำนวนมากกว่า-น้อยกว่า / เท่ากัน-ไม่เท่ากัน

เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

การบอกชื่อหลักและการแทนค่าของเลข

การเขียนจำนวนในรูปแบบการกระจายตัวเลข

เรีการบวก-ลบเลข แนวตั้งและแนวนอน ไม่มีตัวทดและขอยืม

จำนวนเลขคู่-เลขคี่

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet