วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ค13101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

จำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐  การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน  หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียน ตัวเลขแสดงจานวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน

เศษส่วน  เศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน

การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจำนวนนับไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  และ  ๐  การบวกและการลบ  การคูณ การหารยาวและการหารสั้น  การบวก ลบ คูณ หารระคน  การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา พร้อม ทั้งหาคำตอบ

การบวก  การลบเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน

แบบรูป แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆ กัน

เงิน  การบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงินแบบใช้จุด การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน การอ่านและเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน

เวลา  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที  การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) และการอ่าน  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที  การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงกับนาที  การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา

ความยาว การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร – การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร  การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว

น้ำหนัก  การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม  การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด  การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก

ปริมาตรและความจุ  การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร  การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม – การคาดคะเนปริมาตรและความจุเป็นลิตร  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวงกับมิลลิลิตร  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร

รูปเรขาคณิตสองมิติ  รูปที่มีแกนสมมาตร

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูล  การอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ  การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว (one – way table)

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง             สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และ การคิดสร้างสรรค์ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

แสดงเพิ่มเติม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • - หาผลหารและเศษ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก และตัว
 • หาร 1 หลัก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการหาร
 • - เลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของสิ่งต่าง ๆ เป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร
 • เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร เปรียบเทียบความ
 • ยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตรจากสถานการณ์ต่าง ๆ แสดงวิธีหา
 • คำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
 • - วัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม คาดคะเนน้ำหนักเป็น
 • กิโลกรัมและเป็นขีด เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม แสดงวิธีหาคำตอบ
 • ของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก
 • - วัดและบอกปริมาตรเป็นลิตรและมิลลิลิตร เลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสม คาดคะเนปริมาตรและความจุเป็น
 • ลิตร เปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยว
 • กับปริมาตรและความจุ
 • - บอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์ เขียนแสดงจำนวนเงินแบบใช้จุด เปรียบเทียบจำนวนเงิน แลกเงิน แสดง
 • วิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
 • - หาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและสร้างโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอน

เนื้อหาของคอร์ส

บทที่ 9 การวัดความยาว
เครื่องวัดความยาวที่เป็นมาตรฐานจะบอกรายละเอียดและระยะทางของความยาวที่แน่นอน วัดได้ตรงกับความจริง หน่วยการวัดเป็นคำที่บอกให้ทราบว่าสิ่งที่วัดความยาวนั้นมีความยาวกี่หน่วย การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปวัดสิ่งของแต่ละอย่างและนำมาเปรียบเทียบกัน การคาดคะเนความยาวเป็นการใช้สายตากะความยาว การแก้โจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบต้องคำนวณจากหน่วยย่อยไปหาหน่วยใหญ่ สาระการเรียนรู้ ความรู้ 1. การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร 2. การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม 3. การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 4. ควมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว 5. การเปรียบเทียบความยาว 6. การบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว 7. การบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว 8. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว

บทที่ 10 การวัดน้ำหนัก
การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยมาตรฐานจะบอกน้ำหนักเป็นขีด กรัม กิโลกรัม ซึ่งสามารถนำน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกันได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม สามารถหาค่าของน้ำหนักได้จากการเลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม วิธีชั่งและใช้หน่วยการชั่งที่ถูกต้อง การเปรียบเทียบน้ำหนักสิ่งของสองสิ่ง ถ้ามีหน่วยการชั่งเหมือนกันให้นำตัวเลขแสดงค่าน้ำหนักมาเปรียบเทียบกันได้เลย ถ้าสิ่งของที่จะเปรียบเทียบกันมีหน่วยต่างกัน ต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบ การคาดคะเนน้ำ เป็นการบอกน้ำหนักให้ใกล้เคียงกัน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักมีวิธีการแก้โจทย์เหมือนกันกับโจทย์ปัญหาจำนวนนับ ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ วิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้ โจทย์ถามอะไร เราควรใช้วิธีใดคำนวณหาคำตอบ สาระการเรียนรู้ ความรู้ 1. การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม 2. การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม 3. การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด 4. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก 5. การเปรียบเทียบน้ำหนัก 6. การบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก 7. การคูณและการหารเกี่ยวกับน้ำหนัก 8. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก

บทที่ 11 การวัดปริมาตร

บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน

บทที่ 8 การหาร
การหารที่มีตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก และตัวหาร 1 หลัก มีวิธีที่หลากหลายและใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบและตรวจสอบสมเหตุสมผลของคำตอบ การหาผลหารทำได้โดยการหารยาวหรือการหารสั้น การเลือกหา ผลหารที่เหมาะสม จะทำให้หาผลหารได้รวดเร็วขึ้น การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและการหารสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร มาช่วยในการหาคำตอบ การแก้โจทย์ปัญหาการหารต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ เราสามารถนำการแก้โจทย์ปัญหาการหารไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ ความรู้ 1. การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลักโดยการหารยาว 2. การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลักโดยการหารสั้น 3. การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร 4. โจทย์ปัญหาการหารและการสร้างโจทย์ปัญหาการหาร

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว