วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ค11101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.1, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ การนับทีละ ๑ และทีละ ๑๐  การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวน การแสดงจำนวนนับไม่เกิน ๒๐  ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม   การบอกอันดับที่  หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย = การเรียงลำดับจำนวน การบวก การลบ จำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ และ การหาผลบวก การหาผลลบ ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  การสร้างโจทย์ปัญหา แบบรูป แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ ๑ และทีละ ๑๐  แบบรูปซ้ำของจำนวนรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ความยาว การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร เมตร   การเปรียบเทียบน้ำความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตรการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เมตร น้ำหนัก การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม ขีด  การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ขีด รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลมและวงรี การนำเสนอข้อมูล การอ่านแผนภูมิรูปภาพการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และ การคิดสร้างสรรค์ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว