วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ง13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัวและส่วนรวม  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมืออย่างปลอดภัย  เหมาะสมกับงาน  การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน  เลือกวัสดุ  อุปกรณ์  มาทำสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด  (การประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากไม้ไอศกรีม) สร้างสรรค์    การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ

โดยกระบวนการสื่อสาร  ทักษะกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการ

เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  ประหยัด   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. นักเรียนเรียนรู้จักการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวมได้
  • 2. นักเรียนรู้จักการเลือกใช้เสื้อผ้าและการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายได้ถูกต้อง
  • 3. นักเรียนรู้จักวิธีการปลูกผักสวนครัวและบอกประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัวได้

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 3 งานเกษตร
1. การปลูกผักสวนครัว 2. ประเภทของผักสวนครัว 3. หลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ 4. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทึ่ใช้ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว