วิชาการงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ง23101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและสรุปขั้นตอนการทำงาน การซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผ้าที่ต้องการ การดูแลอยางประณีต การสร้างชิ้นงานหรือผลงาน การทำงานร่วมกันในการเตรียม ประกอบ อาหารประเภทสำรับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การจัดการในด้านธุรกิจประเภทต่าง ๆ การขยายพันธุ์พืชการติดตั้ง ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน โดยใช้วิธีการทำงานเย็ย ปัก ถัก จักสาน และงานในเขตสัมพันธ์เพื่อเป็นการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหาทักษะการจัดการเพื่อให้เกิดการใฝ่รู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย ประหยัด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • อธิบาย ความหมายและความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้าและวิธีการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
  • อธิบายวิธีการซัก ตาก รีด และเก็บเสื้อผ้า บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลเสื้อผ้า
  • บอกประโยชน์ในการดูแลเสื้อผ้า

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2อาหารประเภทสำรับ
อาหารประเภทสำรับ มีความสำคัญต่อคนไทยทั้งในด้านของโภชนาการที่ให้คุณค่าทางอาหารที่หลากหลายจากอาหารชุดที่จัดขึ้นและในด้านของเอกลักษณ์ของไทยที่มีความประณีตสวยงามของการสร้างสรรค์อาหารชุดต่างๆบรรจงจัดลงภาชนะที่ให้คุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมสืบต่อกันมา

  • อาหารประเภทสำรับ
    00:00
  • แบบทดสอบที่ 2 อาหารประเภทสำรับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตช่วยลอปริมาณขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะย่อยสลายไดตามธรรมชาติและปลอดภัยต่อผู้ใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธุรกิจเพื่อชีวิต
ธุกิจก่อให้เกิดการซื้อหรือแลกเปลี่ยนสิน้คาและบริการต่าง ๆเพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้ที่จะประกอบธุรกิจได้นั้นต้องรู้จักตนเอง มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าในการตัดสินใจความพยายาม อดทนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีเงินทุนและผู้สนับสนุน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดูแลเสื้อผ้า
การดูแลเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าประเภทต่างๆควรใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการให้เหมาะสมกับชนิดของเสื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าสะอาด สวยงาม ทนทานและใช้งานได้นาน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว