วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ค32202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเรื่องการประยุกต์ของจำนวนเชิงซ้อน  เมทริกซ์  และความน่าจะเป็น

โดยใช้กระบวนการคิดคำนวณ กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ กระบวนให้เหตุผล และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบคอบ มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานอย่างมีระบบและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

What Will You Learn?

  • นำความรู้เรื่องจำนวนเชิงซ้อนไปใช้แก้ปัญหาได้
  • นำความรู้เรื่องเมทริกซ์ไปใช้แก้ปัญหาได้
  • นำความรู้เรื่องความน่าจะเป็นไปใช้แก้ปัญหาได้

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet