วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ค32202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเรื่องการประยุกต์ของจำนวนเชิงซ้อน  เมทริกซ์  และความน่าจะเป็น

โดยใช้กระบวนการคิดคำนวณ กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ กระบวนให้เหตุผล และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบคอบ มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานอย่างมีระบบและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • นำความรู้เรื่องจำนวนเชิงซ้อนไปใช้แก้ปัญหาได้
  • นำความรู้เรื่องเมทริกซ์ไปใช้แก้ปัญหาได้
  • นำความรู้เรื่องความน่าจะเป็นไปใช้แก้ปัญหาได้

เนื้อหาของคอร์ส

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว