วิชาคริสตศาสนา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ส 230202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาคริสตศาสนา

บอกความหมายและความสำคัญของพิธีบูชาขอบพระคุณได้ บอกความหมายของอิริยาบถ และรู้จักการวางตัวในพิธีกรรมได้อย่างเหมาะสม บอกเกี่ยวกับอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ และความหมายของสีที่ใช้ในพิธีกรรม บอกความหมายของการภาวนา บอกวิธีการภาวนาของพระเยซูเจ้าได้ อธิบายความหมายของบทข้าแต่พระบิดาได้ เล่าประวัติของท่านนักบุญวินเซนต์เดอปอล และนำแบบอย่างชีวิตของท่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • -รู้และเข้าใจในความสำคัญของพิธีกรรม และการปฏิบัติตนในขณะร่วมพิธีกรรมได้อย่างเหมาะสม
  • -รู้ เข้าใจความหมายของการภาวนา และเห็นคุณค่าของการทำกิจศรัทธา
  • -รู้และเข้าใจประวัติของนักบุญวินเซนต์เดอปอล

เนื้อหาของคอร์ส

ศักดิ์ศรีและอิสรภาพ
- บอกถึงการความอ่อนแอของมนุษย์และความรักเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ได้ - อธิบายถึงวิธีการที่จะอยู่ร่วมกับพี่น้องได้อย่างมีความสุขได้ - อธิบายถึงการเผยแพร่ของบาปและผลร้ายของมันได้

พิธีบูชาขอบพระคุณ
- บอกความหมายและความสำคัญของพิธีบูชาขอบพระคุณได้ - บอกความหมายของอิริยบท และรู้จักวางตัวในพิธีกรรมได้อย่างเหมาะสม - บอกเกี่ยวกับอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ และความหมายของสีที่ใช้ในพิธีกรรมได้

ประวัตินักบุญนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล
เล่าประวัติของท่านนักบุญวินเซนต์เดอปอลบุรุษผู้อุทิศตนเพื่องานสังคมสงเคราะห์ได้และสามารถนำแบบอย่างชีวิตของท่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว