วิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ส12201) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

อธิบายประวัติความเป็นมาของบาปกำเนิดได้ รู้และเข้าใจในพันธสัญญาของพระเจ้าที่ทำกับอับราฮัม    เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอัครสาวกทั้ง 12 คนได้ บอกบทบาทหน้าที่ของการเป็นศิษย์ของพระเยซูได้ เลียนแบบอัครสาวกในการประกาศข่าวดี บอกความหมายและความสำคัญของพระตรีเอกภาพได้ เล่าเรื่องพระบัญญัติ 10 ประการได้ รู้และเข้าใจความหมายและคุณค่าของการปฏิบัติตามพระบัญญัติประการที่ 1-3 เข้าใจ อธิบายความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นคริสตชนได้ บอกความหมายและวิธีการสวดภาวนาอย่างถูกต้องเหมาะสม บอกประวัติท่านนักบุญยอแซฟ เห็นคุณค่าและเลียนแบบอย่างการดำเนินชีวิต คุณธรรมของนักบุญ     ยอแซฟได้

โดยใช้กระบวนการสร้างเจตคติและค่านิยม และกระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดคุณธรรมตามคุณค่าพระวรสารในเรื่อง ความเชื่อศรัทธา ความนอบน้อมเชื่อฟัง ความสุภาพ ความรัก ความยินดี ความจริง การไตร่ตรองภาวนา และความเรียบง่าย

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ๑. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของบาปกำเนิด และพระสัญญาของพระเจ้าเรื่องพระผู้ไถ่กู้
 • โลก พันธสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัม
 • ๒. รู้และเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกบรรดาอัครสาวกทั้ง 12 คน พร้อมบอกจุดประสงค์
 • และหน้าที่ของผู้เป็นศิษย์พระคริสต์ได้
 • ๓. รู้และเข้าใจความหมายและความสำคัญของพระตรีเอกภาพ และบทบาทของพระบิดา พระบุตร และพระจิตในความสัมพันธ์กับมนุษย์

เนื้อหาของคอร์ส

แผนการไถ่กู้ของพระเจ้าและพันธสัญญากับอับรามฮ้ม
หลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ด้วยเหตุนี้บาปกำเนิดจึงได้เกิดขึ้น มีผลทำให้มนุษย์ทุกคนมีบาปกำเนิดมาตั้งแต่เกิดมา พระเจ้าจึงทรงสัญญาที่จะส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปมนุษย์ โดยทำสัญญากลับอับรามฮัมทำให้ท่านเป็นบิดาแห่งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่

 • บาปกำเนิด
  10:00
 • แบบทดสอบเรื่องบาปกำเนิด
 • พันธสัญญาระหว่าพระเจ้ากับโนอาห์
  30:00
 • แบบทดสอบเรื่องพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับโนอาห์
 • พันธสัญญาระหว่างพระเป็นเจ้ากับอับรามฮัม
  30:00
 • แบบทดสอบเรื่องพันธสัยญาระหว่างพระเจ้ากับอับรามฮัม
 • พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับกับโมเสส
  35:00
 • แบบทดสอบพันธสัญญาพระเจ้ากับโมเสส

การเรียกอัครสาวก
พระเยซูเจ้าทรงเลือกอัครสาวกจำนวน 12 คน ให้มาเป็นศิษย์ของพระองค์ผู้ถูกเลือกเหล่านี้ไม่ใช่เป็นผู้ที่ครบครันหรือดีพร้อม แต่พระเยซูเจ้าทรงเลือกพวกเขาและมอบภารกิจการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นของพระองค์ให้มนุษย์รู้

พระตรีเอกภาพ
พระตรีเอกภาพเป็นพระเจ้าเดียวแต่มีสามพระบุคคลคือพระบิดา พระบุตร พระจิต ทั้งสามพระบุคคลทรงรักมนุษย์ยิ่งนัก พระบิดาพระผู้สร้างทรงส่งพระบุตรลงมาไถ่บาปมนุษย์ พระบุตรยอมสละชีวิตของพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ พระจิตพระผู้ช่วยเหลือที่นำเราให้เจริญชีวิตโดยปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว