วิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศ33101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีสากล

ศึกษาการประเมินผลงานดนตรี ดนตรีกับการผ่อนคลาย ดนตรีกับการพัฒนามนุษย์ ดนตรีกับการประชาสัมพันธ์ ดนตรีกับการบำบัดรักษา ดนตรีกับธุรกิจ ดนตรีกับการศึกษา

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางดนตรี

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะในด้านดนตรี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • 2. ผู้เรียนสร้างความผ่อนคลาย และความเพลิดเพลิน
  • 3. ผู้เรียนสามารถใช้เป็นความรู้ได้ในต่อๆไป
  • 4. ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้แก่ผู้อื่นได้

เนื้อหาของคอร์ส

ดนตรีกับวัฒนธรรม
เหตุผลที่ทำให้การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันมาจากความเชื่อ ศาสนา วิถีชีวิต และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลทำให้อารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีต่างกันไปด้วย

  • ดนตรีกับวัฒนธรรม
  • ดนตรีกับวัฒนธรรมต่างประเทศ

ความรู้เกี่ยวกับดนตรีสากล
ดนตรีสากลมีบทบาทสำคัญในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม ซึ่งดนตรีสากลในแต่ละยุคสมัยจะมีความแตกต่างกันไปตามการสร้างสรรค์ผลงานของนักดนตรีและสถานะทางสังคม

การปฏิบัติดนตรีสากล
การอ่านและเขียนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลได้ จะทำให้ร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรี แบบเดี่ยวและรวมวงได้ถูกต้อง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว