วิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศ33101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีสากล

ศึกษาการประเมินผลงานดนตรี ดนตรีกับการผ่อนคลาย ดนตรีกับการพัฒนามนุษย์ ดนตรีกับการประชาสัมพันธ์ ดนตรีกับการบำบัดรักษา ดนตรีกับธุรกิจ ดนตรีกับการศึกษา

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางดนตรี

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะในด้านดนตรี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

What Will You Learn?

  • 1. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • 2. ผู้เรียนสร้างความผ่อนคลาย และความเพลิดเพลิน
  • 3. ผู้เรียนสามารถใช้เป็นความรู้ได้ในต่อๆไป
  • 4. ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้แก่ผู้อื่นได้

Course Content

ดนตรีกับวัฒนธรรม
เหตุผลที่ทำให้การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันมาจากความเชื่อ ศาสนา วิถีชีวิต และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลทำให้อารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีต่างกันไปด้วย

  • ดนตรีกับวัฒนธรรม
  • ดนตรีกับวัฒนธรรมต่างประเทศ

ความรู้เกี่ยวกับดนตรีสากล
ดนตรีสากลมีบทบาทสำคัญในการสะท้อนแนวความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคม ซึ่งดนตรีสากลในแต่ละยุคสมัยจะมีความแตกต่างกันไปตามการสร้างสรรค์ผลงานของนักดนตรีและสถานะทางสังคม

การปฏิบัติดนตรีสากล
การอ่านและเขียนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลได้ จะทำให้ร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรี แบบเดี่ยวและรวมวงได้ถูกต้อง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet