วิชาดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศ33101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีไทย
ศึกษาการประเมินผลงานดนตรี ดนตรีกับการผ่อนคลาย ดนตรีกับการพัฒนามนุษย์ ดนตรีกับการประชาสัมพันธ์ ดนตรีกับการบำบัดรักษา ดนตรีกับธุรกิจ  ดนตรีกับการศึกษาศึกษาการประเมินคุณภาพของการแสดง การสร้างสรรค์ผลงาน

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • รูปแบบของเครื่องดนตรี วงดนตรีและการปรับวงดนตรีไทย
 • วิเคราะห์รูปแบบของเครื่องดนตรี วงดนตรีและการปรับวงดนตรีไทยได้
 • เห็นคุณค่าและความสำคัญของดนตรีไทย
 • รูปแบบของเครื่องดนตรี วงดนตรีและการปรับวงดนตรีไทย
 • วิเคราะห์รูปแบบของเครื่องดนตรี วงดนตรีและการปรับวงดนตรีไทยได้
 • เห็นคุณค่าและความสำคัญของดนตรีไทย
 • ความหมายและความสำคัญของการนำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ
 • อธิบายวิธีการทำและวัสดุอุปกรณ์และบรรเลงเครื่องดนตรีไทยที่ประดิษฐ์ได้
 • เห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้และการใช้จินตนาการสร้างสรรค์ให้เกิดผลงาน

เนื้อหาของคอร์ส

การผสมวงดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทยมีอยู่มากมายหลายชนิด การจะนำเครื่องดนตรีใดมาผสมเป็นวง จะต้องคำนึงถึงความกลมกลืนของเสียงของเครื่องดนตรีเป็นหลัก คือ จะต้องมีระดับความเบา – ดัง ที่ใกล้เคียงกัน การผสมวงดนตรีในแต่ละยุคสมัยจะแตกต่างกันไปตามความนิยม และวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีในปัจจุบันการผสมวงดนตรีไทยมี ๓ รูปแบบที่เป็นมาตรฐานคือ วงเครื่องสาย วงปี่พาทย์และวงมโหรี

 • วงดนตรีไทย
  00:01
 • การผสมวงดนตรีไทย

บทเพลงไทย
โน้ต เป็นสัญลักษณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับบันทึกแทนเสียงดนตรีในวงการดนตรีไทยแต่ครั้งอดีตไม่มีการจดบันทึกโน้ต การเรียนการสอนดนตรีใช้วิธีการจำจากครูสอนโดยตรงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความจำ แล้วจึงค่อยนำข้อมูลเพลงเหล่านั้นมาพลิกแพลงบรรเลงแปรทำนองจากเครื่องดนตรีเดิมที่ทำหน้าที่ดำเนินเป็นทำนองหลักไปเป็นเครื่องดนตรีชนิดอื่น สาระการเรียนรู้

การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย
การนำวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีไทยถือว่าเป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย เพราะเครื่องดนตรีไทยส่วนใหญ่นำยมทำมาจากไม้ ถ้าเราคิดเครื่องดนตรีที่ทำมาจากวัสดุอื่น ๆ แทน อาจจะช่วยลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว