วิชาดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ศ22102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาดนตรีไทย

ศึกษาองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่นๆ  เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องและบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง  การประพันธ์เพลงสั้นๆ จังหวะง่ายๆ  การเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์บทเพลง  อิทธิพลของดนตรี การจัดแสดงดนตรีในวาระต่างๆ ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกยุคสมัยต่างๆ  ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติและกระบวนการปฏิบัติทางทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฎศิลป์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่างานศิลปะทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ
 • ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย
 • บอกประเภทและจัดประเภทของวงดนตรีไทยได้
 • เห็นประโยชน์ของวงดนตรีไทย
 • ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
 • การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีของตน
 • ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีได้อย่างระมัดระวังและรับผิดชอบ
 • เห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
 • ประเภทของบทเพลงไทย ศัพท์สังคีต และมารยาทในการฟังเพลง
 • อธิบายประเภทของเพลงไทย มารยาทในการฟังเพลงและศัพท์สังคีตได้
 • ตระหนักถึงความสำคัญของบทเพลงไทย
 • ประเภท ชนิดของขลุ่ยเพียงออ
 • บอกประเภท ชนิด ลักษณะ การจับ และการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออได้
 • เห็นความสำคัญและคุณค่าของเครื่องดนตรีไทย

เนื้อหาของคอร์ส

พิธีไหว้ครู
การไหว้ครูในพิธีไหว้ครูสำหรับการแสดงของไทยเป็นการจัดพิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญพิธีหนึ่งของชาติไทย ศิลปินที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เข้ามามีบทบาทกับการแสดงแต่ละประเภทเป็นอย่างมาก ก่อนเริ่มการลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติแล้วก็ตามสิ่งนั้นก็คือการจัดพิธีไหว้ครู ซึ่งคำว่า ครู จึงมีลักษณะเป็นตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ ผสมผสานกันทั้งบุคคล วิญญาณบรรพบุรุษและเทวกรรม อยู่ในความรู้สึกของคนไทย ปัจจุบันคำว่า "ครู" "นอกครู" "ผิดครู" ตลอดจน "ครูแรง" ล้วนสะท้อนถึงสิ่งอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น

 • ศีรษะครู
  00:00
 • การไหว้ครู
  00:00
 • ดนตรีในพิธี
  00:00
 • แบบทดสอบ ศีรษะครู
 • แบบทดสอบ การไหว้ครู
 • แบบทดสอบ ดนตรีในพิธี

ประวัตินักดนตรีไทย
ประวัตินักดนตรีไทย ประกอบด้วย ชีวประวัติ ภูมิลำเนา การศึกษา ความชำนาญในการบรรเลงดนตรีไทย รวมถึงผลงานที่สร้างชื่อเสียง เรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว