วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส16102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์

ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ การใช้แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   มีวินัย   มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะและรักและรับใช้

 

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • สามารถอธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์อาณาจักรรัตนโกสินทร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน และปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรื่องของอาณาจักรไทยได้

เนื้อหาของคอร์ส

ปัจจัยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์มีดังนี้ - ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ - ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ - คนไทยมีรอยยิ้มที่เป็นมิตรทำให้ชาวต่างชาติเกิดความประทับใจและเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น - คนไทยเป็นคนที่มีคุณธรรมมีน้ำใจซื่อสัตย์กตัญญูมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่น ปัจจัยต่างๆดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญให้แก่ประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน

พัฒนาการอาณาจักรรัตนโกสินทร์และการเมืองการปกครองไทย
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์อาจแบ่งได้เป็น 3 ยุคคือ - ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการป้องกันและฟื้นฟูบ้านเมือง - ยุคปฏิรูปประเทศให้เป็นแบบสมัยใหม่ ระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงเวลาที่ต้องทำให้บ้านเมืองรอดพ้นจากการคุกคามจากชาติตะวันตก - ยุคปฏิรูปการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลปัจจุบัน

การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์
อาณาจักรรัตนโกสินทร์ เป็นราชอาณาจักรที่สี่ในยุคประวัติศาสตร์ของไทย เริ่มตั้งแต่การย้ายเมืองหลวงจากฝั่งกรุงธนบุรี มายังกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325.

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว