วิชาประวัติศาสตร์ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ส14102) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์ 4

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลา ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ พัฒนาการและการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นตลาดน้อย (เรือโบราณที่ขุดพบที่กรมเจ้าท่า) พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย  ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย

โดยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   มีวินัย   มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะและรักและรับใช้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1.ทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลา ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ พัฒนาการและการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นตลาดน้อย (เรือโบราณที่ขุดพบที่กรมเจ้าท่า)
  • 2.ทำให้ทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย  ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์

  • การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
    00:01
  • ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
    00:00
  • แบบทดสอบ เรื่อง เวลาและเหตุการณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว