เนื้อหาของคอร์ส
วิชาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1 (ง30251) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การปรับแต่งรูปภาพให้สวยงามด้วย Adjust และ Picture Styles
        คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการนำรูปภาพมาประกอบ แล้วคลิกเลือกสไลด์ที่เลือก แล้วคลิกแท็บ INSERT เลือก Pictures จากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการ เช่น pic23.JPG เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Insert เมื่อได้รูปภาพแล้วทำการปรับขนาดรูปและจัดวางตำแหน่งให้สวยงาม
        คลิกที่รูปภาพ เลือก Ribbon Tabs > PICTURE TOOLS FORMAT จะปรากฏ Ribbon ที่ใช้ในการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ

Adjust
        ที่ Ribbon Adjust สามารถแก้ไขรูปภาพได้ ดังนี้
        – Corrections การแก้ไขความสว่าง ความมืด ความคมชัดให้กับรูปภาพ
        – Color การเปลี่ยนสีให้กับรูปภาพ
        – Artistic Effects การใส่ลักษณะพิเศษในรูปแบบงานศิลปะให้กับรูปภาพ
        – Compress Pictures การแก้ไขความละเอียดของรูปภาพ
        – Change Picture การเปลี่ยนรูปภาพใหม่โดยรักษาการจัดรูปแบบและขนาดของภาพปัจจุบันที่ได้กำหนดไว้
        – Reset Picture ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของการจัดรูปแบบที่ทำไว้กับรูปภาพ

Picture Styles
        ที่ Ribbon Picture Styles สามารถเลือกลักษณะการจัดรูปแบบของรูปภาพในลักษณะต่างๆ เพิ่มได้ที่คำสั่ง More และสามารถใส่รูปแบบเพิ่มเติมให้กับรูปภาพได้ ดังนี้
        – Picture Border การใส่เส้นขอบให้กับรูปภาพ
        – Picture Effects การใส่ลักษณะพิเศษให้กับรูปภาพ
        – Picture Layout การเปลี่ยนรูปภาพให้อยู่ในรูปแบบ SmartArt Graphic