เนื้อหาของคอร์ส
วิชาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1 (ง30251) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การย้ายสไลด์
        สามารถทำได้โดยคลิกสไลด์ที่ต้องการย้ายค้างไว้ จากนั้นเลื่อนไปยังตำแหน่งสไลด์ที่ต้องการ เช่น ต้องการเปลี่ยนสไลด์ที่ 3 (Slide Layout แบบ Two Content) ไปเป็นตำแหน่งสไลด์ที่ 2 และสไลด์ที่ 2 (Slide Layout แบบ Title and Content) เปลี่ยนตำแหน่งเป็นสไลด์ที่ 3