เนื้อหาของคอร์ส
วิชาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1 (ง30251) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การลบสไลด์
        สามารถทำได้โดยคลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการลบ เช่น คลิกเลือกสไลด์ที่ 3 จากนั้นคลิกเมาส์
ขวา เลือกคำสั่ง Delete Slide หรือ กดปุ่ม Delete ที่แป้นคีย์บอร์ด