Course Content
วิชาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1 (ง30251) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

การเพิ่มสไลด์
        การเพิ่มสไลด์สามารถทำได้ 2 วิธีที่แท็บ HOME และ INSERT จากนั้นเลือกคำสั่ง New Slide
        นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่โดยเลือกรูปแบบของ Slide Layout โดยคลิกแท็บ INSERT ที่คำสั่ง New Slide (คลิกตรงข้อความ New Slide) จะปรากฏรูปแบบ Slide Layout ให้เลือกใช้งานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดรูปแบบเนื้อหาของสไลด์ให้ตรงกับการนำเสนองาน

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found