เนื้อหาของคอร์ส
วิชาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1 (ง30251) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การ Insert Picture
        คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการนำรูปภาพมาประกอบ 
        คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการแล้วคลิกแท็บ INSERT เลือก Pictures จากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการ เช่น logo mu.png เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Insert