Course Content
วิชาพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ 1 (ง30251) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนสหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

Video Options
        คือ การตั้งค่าการเล่นคลิปวิดีโอ ซึ่งสามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ดังนี้
        – Volume การกำหนดระดับเสียงของคลิปวิดีโอ และการปิดเสียงคลิปวิดีโอ
        – Start การกำหนดให้วิดีโอเล่นอัตโนมัติหรือเล่นเมื่อคลิกเมาส์
        – Play Full Screen เล่นคลิปวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ
        – Hide While Not Playing ซ่อนคลิปวิดีโอขณะที่ยังไม่ได้เล่น
        – Loop until Stopped เล่นคลิปวิดีโอซ้ำจนกว่าจะสั่งหยุด
        – Rewind after Playing ย้อนกลับเมื่อเล่นคลิปวิดีโอจบ

        แล้วตั้งค่าการเล่นคลิปวิดีโอ ดังนี้
        – Volume เลือก High
        – Start เลือก Automatically

        คลิกให้เกิดเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ
        – Play Full Screen
        – Rewind after Playing

        เมื่อทดสอบการนำเสนองานแบบ Slide Show คลิปวิดีโอจะเล่นอัตโนมัติ แสดงเต็มหน้าจอ และย้อนกลับมาจุดเริ่มต้นก่อนการเล่นวิดีโอเมื่อเล่นคลิปวิดีโอจบ 

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found