วิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (จ12201) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพและประเทศ เข้าใจข้อความ ประโยคภาษาจีนสั้นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นับและเขียนตัวเลข ๑-๒๐  เป็นภาษาจีน อ่านออกเสียงสัทอักษรจีนในส่วนพยัญชนะและสระผสม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทางได้
  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเป็นภาษาจีนได้
  • สามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเป็นภาษาจีนได้
  • สามารถพูดประโยคภาษาจีนสั้นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • สามารถนับและเขียนตัวเลข ๑-๒๐ เป็นภาษาจีนได้
  • สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรจีนในส่วนของพยัญชนะได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรจีนในส่วนของสระผสมได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาของคอร์ส

ing ong 那是什么?

  • ing ong นั่นคืออะไร
  • แบบฝึกหัด ing ong

i ia iao ian iang iong 这是谁的?

u ua uo uai uan uang 汉语怎么说?

复习

我的家

爸爸是医生

你几岁了?

你的家在哪里?

复习

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว