วิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จ23202) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาจีน

อ่านและเขียนตัวอักษรภาษาจีนที่เป็นกลุ่มคำได้ นำประโยคไปใช้ได้ เขียนประโยคและแปลประโยคได้

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาจีนและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

 

What Will You Learn?

  • ๑. อ่านและเขียนตัวอักษรภาษาจีนที่เป็นกลุ่มคำได้
  • ๒. นำประโยคไปใช้ได้
  • ๓. เขียนประโยคและแปลประโยคได้

Course Content

她长得真漂亮หล่อนหน้าตาสวยจริงๆ

  • บทเรียน
    00:01
  • แบบทดสอบบทที่1

你有多高เธอสูงเเค่ไหน

他性格活泼นิสัยของเขาร่าเริง

忠实的好朋友เพื่อนรักที่ซื่อสัตย์

我生病了ฉันป่วยเเล้ว

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet