วิชาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จ33204) ภาคเรียนที่ 2 ภาคการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการ  โครงสร้างทางภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น  เรียนรู้บริบทในด้านต่างๆ ของภาษาจีน เน้นพัฒนาทักษะการฟัง   การพูด  การอ่าน  และการเขียนที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกทำแบบทดสอบวัดความรู้ทักษะทางภาษาจีน    สามารถเข้าใจบริบท  แนวคิด  ปกิณกะ เกร็ดความรู้ที่สำคัญและจำเป็นรวบยอด  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป  สามารถสรุปใจความสำคัญ  นำเสนอทัศนคติ  ความคิดเห็นอย่างชาญฉลาด  อีกทั้งสามารถบูรณาการทักษะทุกด้านเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

โดยกระบวนการปฏิบัติทางภาษา  เน้นกระบวนการสื่อสาร  กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษาและการถ่ายโอนทางภาษา

เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาและเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ๑. ใช้ประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและหลากหลายได้
 • ๒. เข้าใจโครงสร้างของภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้นและนำไปใช้ได้
 • ๓. ปฏิบัติตามกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น การวิเคราะห์เนื้อความ
 • ๔. เรียนรู้การใช้สำนวนภาษาเขียนที่สูงขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ได้
 • ๕. สะท้อนบริบทในด้านต่างๆ ของเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
 • ๖. ประยุกต์ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันทั้งตนเองและสังคมได้
 • ๗. เสนอทัศนคติเกี่ยวกับเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
 • ๘. แสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบทั้งประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมได้อย่างสอดคล้อง
 • ระหว่างไทยและจีน
 • ๙. จับประเด็น สรุปใจความสำคัญของเนื้อหาได้
 • ๑๐. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ทางภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว