วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ16101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำขออนุญาต ข้อความ สัญลักษณ์และเครื่องหมาย นิทานหรือเรื่องเล่า และบทกลอนสั้นๆ การใช้พจนานุกรม บทความจากสื่อสิ่งพิมพ์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ การบอกทิศทาง (ชุมชนตลาดน้อย) สุขภาพอนามัย การบริการ ที่อยู่อาศัย บุคลิกลักษณะ กีฬา งานอดิเรก สถานที่สำคัญต่างๆ ในชุมชนตลาดน้อย เวลาว่าง อากาศ การซื้อขาย เทศกาล (เทศกาลกินเจ) วันหยุด วันสำคัญต่างๆ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะนำตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตัว และสำนวนการตอบรับ คำสั่ง คำขอร้อง  คำขออนุญาต การใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล ขออนุญาต เสนอความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ แสดงความรู้สึก เล่าเรื่องราว ประสบการณ์ใกล้ตัว (โบสถ์แม่พระลูกประคำ) และกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา การใช้ถ้อยคำ กิริยาท่าทางและน้ำเสียงถ่ายโอนข้อมูลด้วยถ้อยคำของตนเอง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล การเขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังและอ่าน การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ความเหมือนและความต่างของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ความเหมือนและความต่างของเทศกาล งานฉลองและประเพณีของไทยและของเจ้าของ การร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ เทศกาล (เทศกาลกินเจ)  งานประเพณีต่างๆ สรุปใจความสำคัญ ชี้แจงและแสดงความคิดเห็น สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่ฟังและอ่าน   ใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

แสดงเพิ่มเติม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • -เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
 • -มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
 • - แสดงความรู้และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด และการเขียน
 • - เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมไทยกับของเจ้าของภาษากับภาษา
 • - เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • - ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

เนื้อหาของคอร์ส

My Christmas Time
เรียนรู้การใช้ภาษา อ่านเรื่องเล่า สนทนา และเขียนบทกลอนสั้นๆให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเกี่ยวกับวันสำคัญของ เทศกาลคริสต์มาส

 • Christmas Vocabulary
  01:00
 • Yes, with pleasure
  01:00
 • Can you feel it?
  01:00
 • Christmas Vocabulary Word Search
 • Christmas Presents
  01:01
 • Christmas Vocabulary part 2
  01:00
 • Jeopardy: Lesson Review
  01:00
 • Reading Comprehension
  01:00
 • Christmas Wish
  01:00
 • Christmas Card
  01:00
 • Christmas Carols
  01:01
 • Christmas culture
 • My Christmas Time quiz

At Your Service
เรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูลเสนอความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ

Places to Visit
เรียนรู้การเลือกนันทนาการพักผ่อนท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ การบอกทิศทางได้เรียนรู้คำศัพท์และการใช้ประโยคเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆได้

Come Rain and Shine
ในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้ศึกษาประโยคสนทนาที่ใช้ถาม-ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศในเบื้องต้น และฝึกพูดประโยคตามโครงสร้างเพื่อนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

Enjoy You shopping
เรียนรู้การใช้ภาษาง่ายๆในการสนทนา บอกเล่าแสดงความรู้สึก เล่าเรื่องราว ประสบการณ์ใกล้ตัวในการไปจับจ่ายซื้อของ

Food and Drinks
เรียนรู้การใช้ภาษาง่ายๆเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม และการดูแลสุขภาพ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว