วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ส22103) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติ พุทธสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างคุณค่าของศาสนพิธีและการปฏิบัติตน มรรยาทของความเป็นศาสนิกชน ความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการประชาธิปไตย

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์   ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย   มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ   รักและรับใช้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการอธิบายทำเลที่ตั้ง และอาณาเขตติดต่อของทวีปยุโรปได้
  • วิเคราะห์ความแตกต่างของภูมิประเทศในทวีปยุโรปได้
  • วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติในทวีปยุโรปได้
  • อธิบายลักษณะประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากรในทวีปยุโรปได้
  • อธิบายลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรปได้

เนื้อหาของคอร์ส

หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว