วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( ว14101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์  หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก  ส่วนประกอบของพืชดอก

ความแตกต่างชองลักษณะสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเฉพาะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ตัวอย่างของสัตว์ในแต่ละกลุ่ม

ผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ การใช้เครื่องชั่งสปริง  มวลของวัตถุกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ วัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง  วัตถุทึบแสง และลักษณะการมองเห็นผ่านวัตถุ   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการสร้างแบบจำลอง เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

 • บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
 • จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและ ความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
 • จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล ที่รวบรวมได้
 • จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
 • บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม
 • ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 • ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ
 • บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 • จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใส ตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะ การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

Course Content

สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา
1. การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต 2. ความหลากหลายของพืช 3. ความหลากหลายของสัตว์

 • การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
  05:00
 • เราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไร
  05:00
 • เราจำแนกสัตว์ได้อย่างไร
  05:00
 • เราจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังได้อย่างไร
  05:00
 • เราจำแนกพืชได้อย่างไร
  05:00

ส่วนต่างๆของพืชดอก
หน้าที่ส่วนต่างๆของพืชดอก

แรงโน้มถ่วงของโลก
แรงโน้มถ่วงของโลก

ตัวกลางของแสง
ตัวกลางของแสง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet