วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( ว14101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

  ศึกษา วิเคราะห์   สมบัติทางกายภาพของวัสดุ การนำสมบัติของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ด้านความแข็ง ความยืดหยุ่น การนำความร้อน การนำไฟฟ้า สมบัติของสสาร  มวล และปริมาตรของสสาร เครื่องมือที่ใช้วัดมวลและปริมาตรของสสาร  แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเปลี่ยนแปลงและการพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์  องค์ประกอบของระบบสุริยะ และการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการสร้างแบบจำลอง เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

       ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย  การออกแบบ  การอธิบาย  และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1.เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองได้
 • 2.เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสารได้
 • 3.ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะได้
 • 4.สังเกตและสร้างแบบจำลองรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ได้
 • 5.สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบ การโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลองได้

เนื้อหาของคอร์ส

วัสดุและสสาร

 • ความแข็งของวัสดุ
 • ความยืดหยุ่นของวัสดุ
 • การนำความร้อนของวัสดุ
 • การนำไฟฟ้าของวัสดุ
 • ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส
  02:00
 • แบบทดสอบเรื่องวัสดุและสสาร

ดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว