วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกการนับจำนวน 1 – 20  เขียนเลขอารบิก 1 – 20  เขียนเลขไทย ๑ – ๒๐  เขียนเป็นตัวหนังสือ ศูนย์ – สิบ  เรียงลำดับจากน้อยไปหามากจำนวน 1 – 10   การหาผลบวกและ ผลลบ แนวนอนไม่เกิน 10 และการใช้สัญลักษณ์ >,<,=,≠  เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมกับวัย

 

 

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • การเรียงลำดับตัวเลขอารบิก 1-20 และตัวเลขไทย ๑-๒0
  • การบอกจำนวนของสิ่งของโดยใชัตัวเลขอารบิก 1-20 และตัวเลขไทย ๑-๒0
  • การอ่านและเขียนตัวเลขอารบิก 1-20 และตัวเลขไทย ๑-๒0
  • การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 10 ได้
  • การบวกและการลบจำนวนตัวเลข

เนื้อหาของคอร์ส

การเขียนตัวเลขอารบิก 1-20และตัวเลขไทย ๑-๒0
ดูวีดีโอเพลงการนับ ฝึกการนับปากเปล่าจำนวนเลขอารบิก 1-20 และตัวเลขไทย ๑-๒0 ฝึกการนับจำนวนตัวเลขอารบิก 1-20และตัวเลขไทย ๑-๒0 โดยใช้ภาพประกอบการนับ ใบงานการเขียนเรียงลำดับตัวเลขอารบิก 1-20 และตัวเลขไทย ๑-๒0

  • การเขียนตัวเลขอารบิก 1-20 และตัวเลขไทย ๑-๒0
    02:38
  • แบบทดสอบการเขียนตัวเลขอารบิก 1-20 และ ตัวเลขไทย ๑-๒0

การเขียนเป็นตัวหนังสือศูนย์ถึงสิบ
การนับจำนวนตัวเลข 0 -10 จากแผนภูมิตัวเลข เล่นเกมจับคู่ตัวเลข 0-10 กับตัวหนังสือศูนย์ถึงสิบ อ่านศูนย์ถึงสิบจากแผนภูมิการอ่านเป็นตัวหนังสือศูนย์ถึงสิบ การเขียนตามรอยประศูนย์ถึงสิบ ใบงานการเขียนเป็นตัวหนังสือศูนย์ถึงสิบ

สัญลักษณ์ >  <  =   ≠
การนับเลขอารบิก 1-20 และตัวเลขไทย ๑-๒0 การรู้ความหมายและการเขียนสัญลักษณ์ >  <  =   ≠ จากบัตรสัญลักษณ์ การเปรียบเทียบจำนวนและเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน ใบงานการเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์

การเรียงลำดับจำนวนเลขจากน้อยไปหามาก
ดูวีดีโอเพลงการนับ การรู้ความหมายของการเรียงลำดับจำนวนตัวเลขจากน้อยไปหามาก ฝึกการเรียงลำดับจำนวนของสิ่งของที่มีจำนวนน้อยไปหาจำนวนมาก ฝึกการเรียงลำดับจำนวนจากแถบการเรียงลำดับตัวเลข 1-10 ใบงานการเรียงลำดับจำนวนน้อยไปหาจำนวนมาก

การหาผลบวกและผลลบตามแนวนอนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 10
การนับเพิ่มและการนับลดจำนวนสิ่งของ การรู้ความหมายของการบวกและการลบ การใช้เครื่องหมาย + แทนการบวกและการใช้เครื่องหมาย - แทนการลบ การบวกเเละการลบเลขจากภาพตามแนวนอน การบวกและการลบจากตัวเลขตามแนวนอน ใบงานการบวกและการลบเลขตามแนวนอนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 10

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว