เนื้อหาของคอร์ส
บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
จำนวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขที่มีหกหลัก ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักหมื่นอยู่ในหลักแสน จำนวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขที่มีเจ็ดหลัก ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักแสนอยู่ในหลักล้าน จำนวนนับที่เขียนแทนด้วยตัวเลขมากกว่าเจ็ดหลัก ตัวเลขทางซ้ายมือของหลักล้าน เรียงตามลำดับจากขวาไปซ้าย อยู่ในหลักสิบล้าน ร้อยล้าน พันล้าน ....... ค่าประจำหลักของแต่ละหลักมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักที่อยู่ถัดไปทางขวามือตัวเลขในแต่ละหลักจะมีค่าตามค่าประจำหลักนั้นๆ การเขียนตัวเลขในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบอกค่าของตัวเลขในหลักต่างๆของจำนวนนั้น ๆ การเขียนตัวเลขในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบอกค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ของจำนวนนั้น ๆ จำนวนสองจำนวน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แบบรูปของจำนวนเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง * ความรู้ 1. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับและศูนย์ 2. หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับ และการใช้ศูนย์ การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับจำนวนบับ และศูนย์ 3. จำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละเท่ากัน
0/2
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
• การบวกและการลบ • การคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข • การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า • โจทย์ปัญหา • การสร้างโจทย์ปัญหา
0/2
บทที่ 3 การคูณ การหาร
• การคูณ • การหาร • การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า • โจทย์ปัญหา • การสร้างโจทย์ปัญหา
0/2
บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
• การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบมีวงเล็บ • การบวก ลบ คูณ หารระคนแบบไม่มีวงเล็บ • การบวก ลบ คูณ หารระคนที่มีและไม่มีวงเล็บ • โจทย์ปัญหา • การสร้างโจทย์ปัญหา • ค่าเฉลี่ย
0/2
บทที่ 5 เวลา
• การบอกระยะเวลา • การเปรียบเทียบระยะเวลา • การอ่านตารางเวลา • โจทย์ปัญหา
0/2
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ค14101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

       การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 เลขโดดทางซ้ายของหลักแสนอยู่ในหลักล้าน หลักสิบล้าน หลักร้อยล้าน หลักพันล้าน หลักหมื่นล้าน หลักแสนล้าน หลักล้าน ล้าน …  ตามลำดับ

       ค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ทางซ้ายเป็น 10 เท่า ของค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ติดกับทางขวา เลขโดดในหลักต่าง ๆ มีค่าตามค่าประจำหลัก

       การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกของในแต่ละหลัก จำนวน 2 จำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

       การเปรียบเทียบจำนวนนับ 2 จำนวน ให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักซ้ายสุดของแต่ละจำนวนก่อน ถ้าไม่เท่ากัน จำนวนนับที่มีค่าของเลขโดดมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่า ถ้าเท่ากัน ให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาทีละหลัก ถ้าพบว่าค่าของเลขโดดของจำนวนใดมากกว่า จำนวนนั้นจะมากกว่า

       การเรียงลำดับจำนวนหลาย ๆ จำนวนทำได้โดยการเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่ แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย

       การหาค่าประมาณของจำนวนนับให้เป็นจำนวนเต็มสิบ จำนวนเต็มร้อย จำนวนเต็มพัน … เป็นการหาจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงจำนวนที่ต้องการประมาณ เพื่อสะดวกในการนำไปใช้

   *  ความรู้

  1. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวน
  2. หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับ  การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ  การเรียงลำดับจำนวน ค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมาย  ≈
ไฟล์ตัวอย่าง
.ใบงานหน่วย 1 จำนวนนับ ป 4.pdf
ขนาด: 239.90 KB
จำนวนนับที่มากกว่า 100,000.pdf
ขนาด: 1.03 MB