วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ค33202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่อง  ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล  การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ  และตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

โดยใช้กระบวนการคิดคำนวณ กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ กระบวนให้เหตุผล และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบคอบ มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานอย่างมีระบบและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

What Will You Learn?

  • มีความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ทางสถิติศาสตร์ได้
  • วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพได้
  • วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณได้
  • นำความรู้เรื่องการแจกแจงความน่าจะเป็นไปใช้แก้ปัญหา

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet