วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ค33202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเรื่อง  ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล  การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ  และตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

โดยใช้กระบวนการคิดคำนวณ กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสื่อความทางคณิตศาสตร์ กระบวนให้เหตุผล และกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบคอบ มุ่งมั่นในการทำงาน ทำงานอย่างมีระบบและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • มีความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ทางสถิติศาสตร์ได้
  • วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพได้
  • วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณได้
  • นำความรู้เรื่องการแจกแจงความน่าจะเป็นไปใช้แก้ปัญหา

เนื้อหาของคอร์ส

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว