Course Content
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ค33202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

ถ้าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม    เป็นการแจกแจงปกติ  แล้วเมื่อเขียนกราฟของฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นสำหรับตัวแปรสุ่ม    จะได้  เส้นโค้งปกติ  (normal curve)  ซึ่งเป็นเส้นโค้งรูประฆัง

การแจกแจงปกติมาตรฐาน  (standard normal distribution)  คือ  การแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0    และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1   

Exercise Files
แบบฝึกหัด4_6.pdf
Size: 736.16 KB
แบบฝึกหัด4_7.pdf
Size: 765.94 KB
ใบงานที่4_6.pdf
Size: 1.30 MB