Course Content
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ค33202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

การแจกแจงทวินาม  (Binaomial distribution)  คือ  การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  X  ซึ่งก็คือ  จำนวนครั้งของการเกิดผลสำเร็จจากการทดลองสุ่ม  n  ครั้ง  ที่เป็นอิสระกัน  โดยในแต่ละครั้งมีโอกาสเกิดผลสำเร็จด้วยความ่านจะเป็นเท่ากับ   p  และไม่เกิดผลสำเร็จด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ   1-p

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ np และความแปรปรวนเท่ากับ np(1-p)

Exercise Files
ใบงานที่4_5.pdf
Size: 748.20 KB
แบบฝึกหัด4_5.pdf
Size: 633.12 KB