เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ค33202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) คือ ข้อมูลทีผู้ใช้
ดำเนินการเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลหรือต้นกำเนิดของข้อมูล
โดยตรง

ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) คือ ข้อมูลทีผู้ใช้
ไม่ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมจากเจ้าขงอข้อมูลหรือต้นกำเนิดของข้อมูล
โดยตรง แต่ใช้ข้อมูลทีบุคคลหรือหน่วยงานอืนๆ เก็บรวบรวมมา ซึ่ง
ส่วนใหญ่ผู้ใช้มักจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยภาครัฐซึ่ง เป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน

ข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) คือชุดข้อมูล
ที่เกิดขึ้นและจัดเก็บตามลำดับเวลาต่อเนื่องกันไปตลอดช่วง ๆ หนึ่ง

ข้อมูลตดั ขวาง (cross-sectional data) คือชุด
ข้อมูลที่บอกสถานะหรือสภาพของสิ่งที่สนใจ ณ จุดหนึ่งของเวลา

ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) คือข้อมูล
ที่ได้จากการวัดหรือการนับค่า โดยแสดงเป็นตัวเลขหรือปริมาณที่
สามารถนำไปบวก ลบ คูณ หรือหาร และเปรียบเทียบกันได้

ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) คือข้อมูลที่
แสดงลักษณะ ประเภท สมบัติในเชิงคุณภาพ และอื่น ๆ ที่ไ ม่
สามารถวัดเป็นตัวเลขที่นำมาบวก ลบ คูณ หรือหารกันได้

 

ไฟล์ตัวอย่าง
ประเภทของข้อมูล.pdf
ขนาด: 126.76 KB