Course Content
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ค33202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

สถิติศาสตร์เชิงพรรณนา (descriptive
statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่สรุปสาระสำคัญของช้อ
มูลชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อ
อธิบายลักษณะหรือสภาพของข้อมูลชุดนั้น ว่าเป็นอย่างไร

สถิติศาสตร์เชิงอนุมาน (inferential statistics)
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลทีใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการหา
ข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของประชากรโดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างที่ได้มา
จากประชากรนั้น

Exercise Files
สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน.pdf
Size: 73.40 KB
ใบงาน1_4.pdf
Size: 178.72 KB