วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ค14101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

จำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมาย  เศษส่วน เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน เศษส่วนที่เท่ากันเศษส่วนอย่างต่ำและเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ ทศนิยม การอ่านและการเขียนทศนิยม ๓ ตำแหน่ง  การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม การเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมที่เท่ากัน การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหาร   การบวกและการลบ  การคูณและการหาร  การบวก ลบ คูณ หารระคน การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหา  การบวก การลบเศษส่วน การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา การลบเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบทศนิยม การบวก การลบทศนิยม       การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ทศนิยมไม่เกิน ๒ ขั้นตอน

เวลา การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา           การอ่านตารางเวลา การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา การวัดและสร้างมุม การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์  การสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

รูปเรขาคณิต ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง

มุม  ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

การนำเสนอข้อมูล  การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และ การคิดสร้างสรรค์ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

แสดงเพิ่มเติม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • - อ่าน เขียนเศษส่วนแท้ เศษเกินและจำนวนคละ แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษส่วน และจำนวนคละ
 • เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ หาผลบวกผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ
 • แก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละ และนำไปในสถานการณ์ต่าง ๆ
 • - เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมจากสถานการณ์ต่าง ๆ
 • บวกและลบทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการบวกการลบ 2 ขั้นตอน
 • ของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • - บอกชื่อมุม ส่วนประกอบของมุมและสัญลักษณ์แทนมุม จำแนกชนิดของมุม วัดมุมและสร้างมุมที่มีขนาด
 • ต่าง ๆ โดยใช้โพรแทรกเตอร์
 • - บอกชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ไม้ฉากและโพรแทรกเตอร์
 • หาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและการนับตาราง แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยว
 • กับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • - อ่านและใช้ข้อมูลจากตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา อ่านและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งใน
 • การหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เขียนแผนภูมิแท่ง

เนื้อหาของคอร์ส

บทที่ 6 เศษส่วน

บทที่ 7 ทศนิยม

บทที่ 8 มุม

บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว