หน้าแรก

คลังบทเรียนออนไลน์ โรงเรียนกุหลาบวิทยา

MOOC

klw.ac.th

LMS (Learning Management System) คือระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยทำหน้าที่ติดต่อกับผู้เรียน ให้บริการเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน หรือรวบรวมสรุปข้อมูลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน