เนื้อหาของคอร์ส
อะไรๆก็ไม่เป็นไร
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร
0/4
เช้าฮาเย็นเฮ
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ศัพท์วิชาการ คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำภาษาปาก
0/4
เขียนได้ความตามรูปแบบ
วินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง จดหมายกิจธุระ
0/4
มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ระดับภาษา
0/3
รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้คำเชื่อม (ที่, ซึ่ง, อัน, และ)
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ท31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

     การเขียนตามรูปแบบที่ใช้ในสังคมไทยนั้น นอกจากการเขียนจดหมายกิจธุระแล้วยังมีการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบสมัครงาน แบบสำรวจสำมะโนประชากร แบบรายงานที่ใช้ในที่ทำการไปรษณีย์หรือธนาคาร แบบเสียภาษี แบบขอทำหนังสือเดินทาง เป็นต้น ผู้กรอกแบบฟอร์มต้องอ่านข้อความให้เข้าใจเพื่อให้กรอกข้อมูลได้ถูกต้องชัดเจน การเขียนควรใช้ลายมือค่อนข้างบรรจงเพื่อให้อ่านง่าย ควรกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามที่กำหนด และอ่านทวนก่อนส่งคืนเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไฟล์ตัวอย่าง
การกรอกแบบสมัครงาน.pdf
ขนาด: 358.65 KB
ใบงานเรื่อง การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน.pdf
ขนาด: 213.79 KB