เนื้อหาของคอร์ส
อะไรๆก็ไม่เป็นไร
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร
0/4
เช้าฮาเย็นเฮ
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ศัพท์วิชาการ คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำภาษาปาก
0/4
เขียนได้ความตามรูปแบบ
วินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง จดหมายกิจธุระ
0/4
มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ระดับภาษา
0/3
รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้คำเชื่อม (ที่, ซึ่ง, อัน, และ)
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ท31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

     การอ่านวินิจสารเป็นการอ่านในระดับสูง ซึ่งผู้อ่านจะต้องคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญ เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งต่อเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับความ ความเป็นไปได้ และประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากการอ่านงานเขียน เพื่อนำแนวคิดที่มีคุณค่ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ซึ่งคุณค่าของการอ่านที่แท้จริง คือผู้อ่านสามารถสังเคราะห์นำสิ่งอันเป็นประโยชน์ที่แฝงอยู่ภายในเนื้อหามาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน     

ไฟล์ตัวอย่าง
9737FCCE-B2DC-4B7C-AB22-C217656E2501.png
ขนาด: 3.54 MB
36E6B4F1-128E-4F02-961A-A41CD7586CB5.png
ขนาด: 4.51 MB
034E953D-47EE-4225-81CB-BD31DA711C6F.png
ขนาด: 4.71 MB
67D6D66A-FA2C-41CB-B611-0E46E21B2668.png
ขนาด: 4.61 MB
ใบงานอะไรๆ ก็ไม่เป็นไร.pdf
ขนาด: 100.64 KB
การอ่านวิเคราะห์และวินิจสาร.key
ขนาด: 856.05 KB
BBC2B582-E76E-4A23-87FB-94191E3612FB.jpeg
ขนาด: 645.89 KB