เนื้อหาของคอร์ส
อะไรๆก็ไม่เป็นไร
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร
0/4
เช้าฮาเย็นเฮ
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ศัพท์วิชาการ คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำภาษาปาก
0/4
เขียนได้ความตามรูปแบบ
วินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง จดหมายกิจธุระ
0/4
มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ระดับภาษา
0/3
รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้คำเชื่อม (ที่, ซึ่ง, อัน, และ)
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ท31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

     การสื่อสารของมนุษย์เกิดจากการที่มนุษย์ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเองไปสู่ผู้อื่น โดยผู้ส่งสารใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทำให้ผู้รับสารเข้าใจเรื่องราว ความคิด ความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมา การรับรู้เรื่องราวร่วมกัน ตรงกัน เข้าใจกันได้ดีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร นับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในกระบวนการสื่อสาร

ไฟล์ตัวอย่าง
ใบความรู้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร.pdf
ขนาด: 384.61 KB
ภาษาในการสื่อสาร.pdf
ขนาด: 248.10 KB