เนื้อหาของคอร์ส
อะไรๆก็ไม่เป็นไร
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร
0/4
เช้าฮาเย็นเฮ
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ศัพท์วิชาการ คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำภาษาปาก
0/4
เขียนได้ความตามรูปแบบ
วินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง จดหมายกิจธุระ
0/4
มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ระดับภาษา
0/3
รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้คำเชื่อม (ที่, ซึ่ง, อัน, และ)
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ท31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

     การอ่านวินิจสารเป็นการอ่านในระดับสูง ซึ่งผู้อ่านจะต้องคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญ เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งต่อเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับความ ความเป็นไปได้ และประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากการอ่านงานเขียน เพื่อนำแนวคิดที่มีคุณค่ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ซึ่งคุณค่าของการอ่านที่แท้จริง คือผู้อ่านสามารถสังเคราะห์นำสิ่งอันเป็นประโยชน์ที่แฝงอยู่ภายในเนื้อหามาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน     

ไฟล์ตัวอย่าง
43B6F993-4EA1-4188-BF3D-98376028C25F.jpeg
ขนาด: 463.34 KB
F7E2882C-AC9F-40BA-AEC8-9DACED1C61F2.jpeg
ขนาด: 630.78 KB
3B708090-23B2-475D-B07D-B24C5AA0CA70.jpeg
ขนาด: 602.08 KB
1E01FE32-A5E2-493A-8C13-26E0FD78CE34.jpeg
ขนาด: 726.29 KB
E64DA50F-8C80-44BB-A6D7-8261FC5C1B35.jpeg
ขนาด: 629.73 KB
B0D48693-25F0-4B0B-9659-5A15804CFC6B.jpeg
ขนาด: 680.94 KB
747CC22F-CF87-4125-9AB3-40727B60914C.jpeg
ขนาด: 696.19 KB
ใบงานเขียนได้ความตามรูปแบบ.pdf
ขนาด: 102.10 KB