เนื้อหาของคอร์ส
อะไรๆก็ไม่เป็นไร
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร
0/4
เช้าฮาเย็นเฮ
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ศัพท์วิชาการ คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำภาษาปาก
0/4
เขียนได้ความตามรูปแบบ
วินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง จดหมายกิจธุระ
0/4
มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ระดับภาษา
0/3
รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้คำเชื่อม (ที่, ซึ่ง, อัน, และ)
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ท31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

     การอ่านวินิจสารเป็นการอ่านในระดับสูง ซึ่งผู้อ่านจะต้องคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญ เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งต่อเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับความ ความเป็นไปได้ และประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากการอ่านงานเขียน เพื่อนำแนวคิดที่มีคุณค่ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ซึ่งคุณค่าของการอ่านที่แท้จริง คือผู้อ่านสามารถสังเคราะห์นำสิ่งอันเป็นประโยชน์ที่แฝงอยู่ภายในเนื้อหามาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  

ไฟล์ตัวอย่าง
8C25736D-213E-4130-9D71-7D17E05B68E1.jpeg
ขนาด: 460.25 KB
A714D489-9DA0-45E4-9A23-D94741A4D84D.jpeg
ขนาด: 619.08 KB
75F6E7CB-4AA2-4429-A85D-6F3545D4C6C0.jpeg
ขนาด: 723.11 KB
1B295D12-464E-4677-A8D4-476AE1539E14.jpeg
ขนาด: 728.92 KB
ใบงานรู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม.pdf
ขนาด: 103.84 KB