เนื้อหาของคอร์ส
อะไรๆก็ไม่เป็นไร
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร
0/4
เช้าฮาเย็นเฮ
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ศัพท์วิชาการ คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำภาษาปาก
0/4
เขียนได้ความตามรูปแบบ
วินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง จดหมายกิจธุระ
0/4
มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ระดับภาษา
0/3
รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้คำเชื่อม (ที่, ซึ่ง, อัน, และ)
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ท31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

     การอ่านวินิจสารเป็นการอ่านในระดับสูง ซึ่งผู้อ่านจะต้องคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญ เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งต่อเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับความ ความเป็นไปได้ และประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากการอ่านงานเขียน เพื่อนำแนวคิดที่มีคุณค่ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ซึ่งคุณค่าของการอ่านที่แท้จริง คือผู้อ่านสามารถสังเคราะห์นำสิ่งอันเป็นประโยชน์ที่แฝงอยู่ภายในเนื้อหามาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน     

ไฟล์ตัวอย่าง
22E35FBE-1DEB-437E-AF7C-62920132038E.jpeg
ขนาด: 489.18 KB
56498B98-13D8-43FA-B201-DFB086F81083.jpeg
ขนาด: 550.94 KB
465CDAD3-CB5D-4E14-92DB-C2ECDFCC06C6.jpeg
ขนาด: 682.92 KB
70A96A24-781A-49B6-8144-030526F893E6.jpeg
ขนาด: 583.60 KB
58D0728A-3B89-454B-9B47-B9B1977C2599.jpeg
ขนาด: 589.77 KB
ใบงานเช้าฮาเย็นเฮ.pdf
ขนาด: 101.22 KB