Course Content
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ค33202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

แผนภูมิรูปภาพ (pictogram) เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้
รูปภาพหรือสัญลักษณ์แสดงความถี่ของแต่ละข้อมูล ซึ่ง จะต้องกำหนด
ในแผนภูมิว่ารูปภาพหรือสัญลักษณ์หนึ่งรูปนั้น แทนความถี่เท่าใด

แผนภูมิวงกลม (pie chart or circular chart) เป็น
การนำเสนอข้อมูลโดยใช้พื้น ที่ภายในของรูปวงกลมแทนความถี่ของ
ข้อมูลทั้ง หมด

แผนภูมิแท่ง (bar chart) เป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแท่งรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวตั้ง หรือแนวนอนโดยใช้ความสูงหรือความยาว
ของแท่งของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงความถี่ของข้อมูลของแต่
ละตัวแปรที่จะศึกษา

 

Exercise Files
ใบงาน2_2.pdf
Size: 267.03 KB
แบบฝึกหัด2_2.pdf
Size: 538.43 KB
แบบฝึกหัด2_3.pdf
Size: 151.84 KB