Course Content
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ค33202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

          ค่าคาดหมาย  (expected value)  ของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง  X  นิยามโดย  ผลบวกของผลคูณระหว่างค่า x กับความน่าจะเป็นของ x

          ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง  X   นิยามโดย รากที่สองของผลบวกของผลคูณระหว่าง กำลังสองของผลต่างของ x กับค่าคาดหมาย กับความน่าจะเป็นของ x

Exercise Files
แบบฝึกหัด4_3.pdf
Size: 618.92 KB
ใบงานที่4_3.pdf
Size: 740.73 KB