วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ท31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ฝึกทักษะการอ่านด้วยการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ  การอ่านตามความสนใจ  

ฝึกทักษะการเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ   การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ   การเขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในเรื่องต่างๆ  

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วยการพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาในชุมชนตลาดน้อย การพูดในโอกาสต่างๆ  

ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยเรื่อง คำภาษาต่างประเทศ  ประโยคซับซ้อน  ระดับภาษา  โคลงสี่สุภาพ  

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องหลักการสรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมภาคกลาง ในระดับที่ยากยิ่งขึ้น  หลักการวิเคราะห์วิถีไทยด้านสังคมและวัฒนธรรมและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม  การท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าโดยใช้กระบวนการอ่านออกเสียง กระบวนการสื่อความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการฝึกปฏิบัติ ทักษะทางภาษา

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย 

มีนิสัยรักการอ่าน  รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การดู  การพูดและการเขียน

 

แสดงเพิ่มเติม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ เรื่อง
 • การใช้ภาษาในการสื่อสาร
 • การโฆษณา/การโน้มน้าวจิตใจ
 • ศัพท์วิชาการ/คำศัพท์บัญญัติ
 • -คำทับศัพท์
 • -คำภาษาปาก
 • -คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
 • ระดับภาษา
 • -พิธีการ
 • -ทางการ
 • -กึ่งทางการ
 • -ไม่เป็นทางการ
 • -กันเอง
 • การใช้คำเชื่อม (ที่, ซึ่ง, อัน, และ)
 • จดหมายกิจธุระ
 • คำประพันธ์
 • -กลอน

เนื้อหาของคอร์ส

อะไรๆก็ไม่เป็นไร
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร

มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดที่ได้รับ เรียนรู้เรื่องโฆษณา อิทธิพลของภาษาโฆษณา

เช้าฮาเย็นเฮ
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ศัพท์วิชาการ คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำภาษาปาก

เขียนได้ความตามรูปแบบ
วินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง จดหมายกิจธุระ

มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ระดับภาษา

รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้คำเชื่อม (ที่, ซึ่ง, อัน, และ)

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว