วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ท31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ฝึกทักษะการอ่านด้วยการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ  การอ่านตามความสนใจ  

ฝึกทักษะการเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ   การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ   การเขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในเรื่องต่างๆ  

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วยการพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาในชุมชนตลาดน้อย การพูดในโอกาสต่างๆ  

ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยเรื่อง คำภาษาต่างประเทศ  ประโยคซับซ้อน  ระดับภาษา  โคลงสี่สุภาพ  

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องหลักการสรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมภาคกลาง ในระดับที่ยากยิ่งขึ้น  หลักการวิเคราะห์วิถีไทยด้านสังคมและวัฒนธรรมและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม  การท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าโดยใช้กระบวนการอ่านออกเสียง กระบวนการสื่อความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการฝึกปฏิบัติ ทักษะทางภาษา

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย 

มีนิสัยรักการอ่าน  รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การดู  การพูดและการเขียน

 

Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ เรื่อง
 • การใช้ภาษาในการสื่อสาร
 • การโฆษณา/การโน้มน้าวจิตใจ
 • ศัพท์วิชาการ/คำศัพท์บัญญัติ
 • -คำทับศัพท์
 • -คำภาษาปาก
 • -คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
 • ระดับภาษา
 • -พิธีการ
 • -ทางการ
 • -กึ่งทางการ
 • -ไม่เป็นทางการ
 • -กันเอง
 • การใช้คำเชื่อม (ที่, ซึ่ง, อัน, และ)
 • จดหมายกิจธุระ
 • คำประพันธ์
 • -กลอน

Course Content

อะไรๆก็ไม่เป็นไร
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร

มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดที่ได้รับ เรียนรู้เรื่องโฆษณา อิทธิพลของภาษาโฆษณา

เช้าฮาเย็นเฮ
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ศัพท์วิชาการ คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำภาษาปาก

เขียนได้ความตามรูปแบบ
วินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง จดหมายกิจธุระ

มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ระดับภาษา

รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้คำเชื่อม (ที่, ซึ่ง, อัน, และ)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet