เนื้อหาของคอร์ส
อะไรๆก็ไม่เป็นไร
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสาร
0/4
เช้าฮาเย็นเฮ
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ศัพท์วิชาการ คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ คำภาษาปาก
0/4
เขียนได้ความตามรูปแบบ
วินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง จดหมายกิจธุระ
0/4
มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
การอ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง ระดับภาษา
0/3
รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม
อ่านวินิจสาร ข้อคิดจากเรื่อง การใช้คำเชื่อม (ที่, ซึ่ง, อัน, และ)
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ท31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

     การอ่านวินิจสารเป็นการอ่านในระดับสูง ซึ่งผู้อ่านจะต้องคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญ เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งต่อเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับความ ความเป็นไปได้ และประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากการอ่านงานเขียน เพื่อนำแนวคิดที่มีคุณค่ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ซึ่งคุณค่าของการอ่านที่แท้จริง คือผู้อ่านสามารถสังเคราะห์นำสิ่งอันเป็นประโยชน์ที่แฝงอยู่ภายในเนื้อหามาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

ไฟล์ตัวอย่าง
8A16240E-D493-4D18-870E-01ED5282B551.jpeg
ขนาด: 467.46 KB
2F86AC88-05E4-4891-A323-BEA80833CF3B.jpeg
ขนาด: 688.88 KB
EFC9611E-0562-41E9-9F10-EE36264F9C7A.jpeg
ขนาด: 676.88 KB
ใบงานมองโฆษณาอย่างวรรณกรรม.pdf
ขนาด: 103.02 KB
๒.มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม.pdf
ขนาด: 486.07 KB