เนื้อหาของคอร์ส
ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
การเขียนเรียงความ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

          การเขียนบรรยาย เป็นการเขียนเล่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพสิ่งนั้น เหตุการณ์ ลำดับเวลา สถานที่ บุคคล ผู้เขียนควรกล่าวถึงรายละเอียดให้ชัดเจน โดยมีข้อมูลและเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะแสดงความคิด

          จุดมุ่งหมายของการเขียนบรรยาย

          การเขียนบรรยายใช้แสดงความคิดเห็นได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ในคําประพันธ์แบบ เล่าเรื่อง เล่าเหตุการณ์ การเขียนชีวประวัติ การเขียนบันทึก การให้ข้อมูล การรายงานข่าว เป็นต้น การเขียนบรรยายเป็นการเขียนเล่าข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องตามที่ เป็นอยู่โดยคํานึงถึงความต่อเนื่อง

          ประเภทของเรื่องที่ใช้วิธีการเขียนบรรยาย

  • อัตชีวประวัติหรือการเล่าประวัติชีวิตบุคคลต่าง ๆ
  • ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
  • เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  • เรื่องแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว
  • การบรรยายภาพและวิธีการ

          หลักการเขียนบรรยาย

  • ใช้ถ้อยคำกะทัดรัด อ่านแล้วเข้าใจง่าย
  • บรรยายเหตุการณ์ตามลำดับ
  • มีเหตุการณ์หรือจุดสำคัญที่ทำให้ผู้อ่านประทับใจ
  • บรรยายอย่างต่อเนื่อง โดยอาจแทรกข้อคิดเห็น ความรู้ ที่เป็นเหตุเป็นผล
ไฟล์ตัวอย่าง
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๗.pdf
ขนาด: 553.82 KB