เนื้อหาของคอร์ส
ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
การเขียนเรียงความ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ข้อเท็จจริง หมายถึง ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริง

          ลักษณะของข้อเท็จจริง ได้แก่

  • มีความเป็นไปได้เสมอ
  • มีความจริง
  • มีหลักฐานอ้างอิง สามารถพิสูจน์ได้
  • มีความสมเหตุสมผล

 

          ข้อคิดเห็น หมายถึง ความเห็นอันเกิดจากอารมณ์ ความรู้ ความคิด และข้อสันนิษฐานที่ผู้พูดหรือผู้เขียนมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด

          ลักษณะของข้อคิดเห็น ได้แก่

  • ข้อความที่แสดงความรู้สึก
  • ข้อความที่แสดงการคาดคะเน
  • ข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นข้อคิดเห็นของผู้พูดเอง

          ข้อมูลสนับสนุน หมายถึง ข้อเท็จจริงที่สนับสนุนข้อสรุป ข้อวินิจฉัย ข้อตัดสินใจ ประกอบข้อมูลงานเขียนเพื่อให้ข้อมูลมีความหนักแน่นและน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณได้

ไฟล์ตัวอย่าง
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๕.pdf
ขนาด: 634.62 KB