เนื้อหาของคอร์ส
ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
การเขียนเรียงความ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำซ้อน หมายถึง คำที่สร้างขึ้นจากคำมูลตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไปที่มีรูปและเสียงต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน หรือตรงข้ามกัน

ลักษณะของคำซ้อน

          คำซ้อนมี ๒ ลักษณะ ได้แก่

                   ๑. คำซ้อนเพื่อความหมาย เช่น ว่างเปล่า, เด็ดขาด

                   ๒. คำซ้อนเพื่อเสียง เช่น ท้อแท้, จริงจัง, อู้อี้

ไฟล์ตัวอย่าง
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๑.pdf
ขนาด: 1.39 MB