Course Content
ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
การเขียนเรียงความ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
0/4
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ท22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

ภาษาบาลี – สันสกฤต มีวิวัฒนาการมากจากภาษาต้นกำเนิดเดียวกัน จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก แม้ภาษาไทยจะไม่ได้มีต้นกำเนิดเดียวกันกับภาษาบาลีและสันสกฤต แต่มีการรับมาใช้ในภาษาไทยค่อนข้างมาก การศึกษาภาษาบาลี – สันสกฤตทำให้เข้าใจความหมายของคำต่าง ๆ ที่เป็นคำยืมจากภาษาบาลี – สันสกฤตจากรากศัพท์ได้เป็นอย่างดี

Exercise Files
ภาษาไทย – สื่อประกอบการสอนที่ ๑๑ (แก้ไข).pdf
Size: 489.41 KB